Privātuma politika

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību kā tiek iegūti, apstrādāti, izmantoti un uzglabāti Jūsu dati.

Šie noteikumi attiecas uz tīmekļa vietni www.marupeszieds.lv (turpmāk tekstā Mārupes Zieds)

Šī politika attiecas uz savāktajiem datiem:

Vietnē un no jūsu saziņas ar Mārupes Zieds pa e-pastu vai cita veida elektronisko ziņu pakalpojumos.

Tas neattiecas uz informāciju, ko savākusi jebkuru trešo personu pārvaldītas vietnes, tostarp izmantojot lietojumprogrammas un satura (ieskaitot reklāmu) novirzīšanu.

 

  1. Personas datu apstrādes definīcija

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Mārupes zieds sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glabāšana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.tml.).

  1. Personas datu kategorijas

Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

  1. Personas datu apstrādes mērķi un pamats

3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasūtījuma izpildi un pasūtīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tādā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.

3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamata tiesības un brīvības.

3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.

  1. Piekļuve personas datiem un to glabāšana

4.1. Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.

4.2. Personas dati ir pieejami Mārupes zieds darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtījumu izpildei.

  1. Datu izpaušana

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.

  1. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtījuma izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.

  1. Personas datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar Mārupes Zieds pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības.